Huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

  • Het trainingsveld mag alleen betreden worden met schone (sport-) schoenen.
  • De huurder dient zorg te dragen voor een goede tijdbewaking. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouwen.
  • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
  • Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris moeten onmiddellijk worden gemeld bij de beheerder en/of eigenaar.
  • Honden dienen voor betreden van de hal grondig te zijn uitgelaten, op hiervoor bestemde uitlaat mogelijkheden. Heikant heeft een aanlijn en opruimplicht, uitwerpselen dienen ten aller tijden opgeruimd te worden. Deze kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde vuilnisbakken op het terrein van The Double Feet. Mocht er binnen toch een ongelukje gebeuren, dient u dit direct op te ruimen, en deze plaats direct te overgieten met het daarvoor bestemde schoonmaak product gemengd met water.
  • Het gebruik van glaswerk is verboden op het terrein.
  • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
  • Eigen meegebrachte alcoholische dranken zijn verboden binnen onze terreinen.
  • Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels. Alleen in nood gebruik maken van nooduitgangen en/of blusmiddelen. De eigenaar/beheerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden. Het personeel is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of die zich niet aan onze huisregels houden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.